30 Nov
30Nov

Στις 3 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 13:00 έως 14:30 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Σώματος, η οποία θα διεξαχθεί ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 10 παρ. 1 της ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ - ΦΕΚ 55/11-3-2020 τεύχος Α - «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»), σε συνδυασμό και με τις υπ’ αριθ. 163/29-5-2020 και 426/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα παρακάτω θέματα:

1. Περί εκδόσεως ψηφίσματος για την παράταση προθεσμίας διόρθωσης αρχικών εγγραφών στο Εθνικό Κτηματολόγιο – εισηγητής ο κ. Δ. Κρίγγος.

2. Σχετικά με το έργο που προτίθεται να εκτελέσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου στον Ερασίνο Ποταμό – εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.

3. Περί τροποποιήσεως Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Άργους – Μυκηνών έτους 2020 -εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.Θέματα Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών:

4. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2020 –εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

5. Περί αποδοχής όρων επενδυτικού δανείου για την προμήθεια έξι (6) απορριμματοφόρων καιενός (1) πλυντηρίου κάδων – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

6. Περί αποδοχής εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής για την σύναψη και κατάρτιση όρων Δανειακής Σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων – εισηγητής ο κ. Γ.Αθανασόπουλος.

7. Περί μεταβιβάσεως επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών λόγω θανάτου του αδειούχου – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

8. Περί χορηγήσεως παραγωγικής άδειας πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

9. Περί καταργήσεως ή μη κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Ηρακλέους αριθ. 15 στο Άργος –εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

10. Περί καταργήσεως ή μη κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Μπελίνου αριθ. 6 στο Άργος –εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος. Θέματα Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών:

11. Περί εκτελέσεως του έργου: «Ανακατασκευή γηπέδου Νέας Κιου με υβριδικό χλοοτάπητα» -εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

12. Περί εκτελέσεως του έργου: «Αποπεράτωση γηπέδου Δαλαμανάρας του Δήμου Άργους -Μυκηνών» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

13. Περί εκτελέσεως του έργου: «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Μονάδας Μηχανικής Διαλογής Απορριμμάτων» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

14. Περί εγκρίσεως του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή χλοοτάπητα γηπέδου Τ.Κ. Μαλανδρενίου» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

15. Περί εγκρίσεως 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Λυρκείας» - εισηγήτρια η κ. Μ.Λαθουράκη.

16. Περί εγκρίσεως 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις του Δήμου Άργους - Μυκηνών» - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

17. Περί προσωρινής εγκρίσεως εισόδου – εξόδου σε γήπεδο με υπάρχον κτίριο για τηνδραστηριότητα «ΜΙΚΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΒΑΦΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΒΑΦΕΙΟ – ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟ)»στην εκτός σχεδίου περιοχή Άργους, στη θέση «ΚΑΤΣΙΚΑΝΙΑ» και επί αγροτικής οδού -εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

18. Περί προσωρινής εγκρίσεως εισόδου – εξόδου για υπάρχον εργαστήριο ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ, ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ & ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥΦΙΑΛΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ, εκτός του οικισμού Δαλαμανάρας, στη θέση «ΑΞΕΛΟΥ» και επίαγροτικής οδού - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

19. Περί προσωρινής εγκρίσεως εισόδου – εξόδου σε γήπεδο για σταθμό μεταφόρτωσηςαπορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) στην εκτός σχεδίου περιοχή Νέας Κιου, στη θέση «ΚΙΟΣΚΙΑ» του ΔήμουΆργους – Μυκηνών και επί αγροτικής οδού - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

20. Περί επεκτάσεως της χρονικής διάρκειας της άδειας τομής οδοστρώματος στην ΔΕΔΔΗΕ γιαδιέλευση υπόγειων καλωδίων - εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.Θέματα Δ/νσης Δόμησης:

21. Περί κατεδαφίσεως επικίνδυνου και ετοιμόρροπου κτίσματος που βρίσκεται επί της οδούΑθανασίου Μπόνη στο Άργος - εισηγήτρια η κ. Α. Κωτσοβού.

22. Περί κατεδαφίσεως επικίνδυνου και ετοιμόρροπου κτίσματος που βρίσκεται επί της οδούΝαυπλίου αριθ. 24 και στο Ο.Τ. 116 στο Άργος - εισηγήτρια η κ. Α. Κωτσοβού.

23. Περί υλοτομίας ενός (1) δέντρου (ακακία) στην οδό Φείδωνος αριθ. 58 στην Κοινότητα Άργους -εισηγήτρια η κ. Α. Κωτσοβού.Τρέχοντα θέματα:

24. Περί μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων και των δημοτών του Δήμου Άργους – Μυκηνών πουπλήττονται από τον κορωνοϊόύ COVID-19 έπειτα και από την ΚΤΑ Δ1α/Γ.Π. οικ.: 71342/6-11-2020 – εισηγητής ο κ. Δήμαρχος.

25. Περί αντικαταστάσεως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία:«Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» - εισηγήτρια η κ.Σ. Σπανού.

26. Επί της υπ’ αριθ. 32/2020 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με τηνεπωνυμία: «Σχολική Επιτροπή Δήμου Άργους – Μυκηνών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» μεθέμα: «Περί μειώσεως μισθωμάτων κυλικείων» - εισηγήτρια η κ. Σ. Σπανού.

27. Επί του υπ’ αριθ. Πρωτ.: οικ. 3479/18-11-2020 εγγράφου της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠεριφερειακήςΕνότητας Αργολίδος με θέμα: «Συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων– Κινηματογράφων και λοιπών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων Αργολίδας για το έτος 2021 –εισηγητής ο κ. Κ. Μπέγκος.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κων/νος Μπέγκος

Σχόλια
* Το e-mail δεν θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα.